Studies in Black and White Pilotworkshops

scroll down for English

De Black Lives Matter beweging, zwarte Piet, de onrust rond standbeelden van helden met ook een keerzijde, culturele instellingen die zich distantiëren van hun naamgever, er broeit van alles in Nederland en veel van de actuele urgenties lijken terug te voeren op ons gedeelde koloniale verleden. Hoe maak je dergelijke gevoelige onderwerpen en de dilemma’s die zij oproepen bespreekbaar, op zo’n manier dat alle perspectieven de ruimte krijgen om gehoord te worden? En hoe kan dit complexe erfgoed met zijn dynamische betekenissen op een inclusieve manier worden doorgegeven aan volgende generaties?

Studies in Black and White is een meerjarig project van Creative Court in samenwerking met Giselle Vegter / Hotel Eldorado, dat bestaat uit een traject van participatief artistiek onderzoek. De pilootafleveringen vinden plaats in samenwerking met H401 en als onderdeel van het Heritage Contact Zone project.

Wij bevragen hierin hoe onze gedeelde geschiedenis van kolonialisme in onze huidige sociale interactie werkzaam is en we onderzoeken hoe vanuit onbewuste aannames en de daarmee samenhangende gevoelens en opvattingen een maatschappelijk narratief ontstaat.


 

Studies in Black and White

The Black Lives Matter movement, Zwarte Piet (Black Peter) in The Netherlands, the turmoil surrounding statues of heroes with a flipside, cultural institutions that distance themselves from their namesake, there is a lot brewing in the Netherlands and many of the current urges seem to be traced back to our shared colonial past. How do you make such sensitive topics and the dilemmas they raise negotiable, in such a way that all perspectives are given the space to be heard? And how can this complex heritage with its dynamic meanings be passed on to future generations in an inclusive way?

Studies in Black and White is a multi-year project of Creative Court in collaboration with Giselle Vegter/Hotel Eldorado, which consists of a trajectory of participatory artistic research. The pilot episodes will take place in collaboration with H401 and as part of the Heritage Contact Zone project.

We question how our shared history of colonialism operates in our current social interaction and we examine how a social narrative arises from unconscious assumptions and the associated feelings and views.

24 oktober 2020, 14 november, 5 december, 13 – 17.30 hrs

Due to the workshops being a pilot and the need for a curated safe space and in the light of the Corona related health and safety protocols the workshops are by invitation only. If you are are professional from heritage or culture that wants to contribute to this pilot, please write a short e-mail of motivation to l.ebert (at) h401.org